Utarbeidelse av entrepriseunderlag for ny kai, logistikkanlegg for ny kai, lagerhall for malmprodukter, KP, KU, samt ansvarlig søker for pakke 2b, samt riving «Ventilen», nytt trafobygg og LKAB Pakke 3

Ivaretakelse av byggherres forpliktelser i forhold til byggherreforskriften.

 

Oppdragsgiver: LKAB Norge AS
Tidsperiode: 2012 – 2016
Oppdragets art: Prosjektledelse

Posisjon: Prosjekteringsgruppeleder (PGL), Koordinator prosjekterende (KP), Koordinator utførelse (KU) og SØK
Omfang: Nytt malmlager på 19 000 m², ny siktestasjon og infrastruktur, Ny kai og skipslaster.