PROSJEKTLEDELSE

BP3 Prosjekt AS tilbyr våre oppdragsgivere hjelp og støtte i forbindelse med planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt av alle størrelser og kompleksiteter. Vi legger stor vekt på egen kompetanse som prosjekteiers representant, og arbeider på dennes vegne i forhold til de alle aktørene i et prosjekt.

Våre prosjektledere har høy kompetanse og lang erfaring i å ta de gode beslutninger om planlegging og gjennomføring, til det beste for prosjekteier i forhold til prosjektøkonomi, kvalitet på leveranse og leveransetid. Vi har lang erfaring med gjennomføring av prosjekter med internasjonal deltakelse, hvor spesielt kommunikasjon og kultur kan være en utfordring.

BP3 Prosjekt kan tilby prosjektledelse på alle nivåer, uavhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Utarbeidelse av entreprisebeskrivelser
 • Presis styring av leveransekvalitet, prosjektøkonomi og framdrift
 • Tilbudsevaluering
 • Prosjektledelse fra ide til ferdigstillelse
 • God kommunikasjon på norsk og engelsk
 • Kvalitetsledelse
 • Prosjektledere med høy grad av tverrfaglighet.
 • Analytisk- og systematisk gjennomføring
 • Kunnskap om Offentlig anskaffelse/Norsk Standard
 • Samhandling
 • Kostnadskalkyler
 • HMS i henhold til byggherreforskriften

Byggesaksgjennomføring, ansvarlig søker.

PROSJEKTERINGSLEDELSE

BP3 Prosjekt AS tilbyr våre oppdragsgivere høyt kvalifiserte prosjekteringsledere. Prosjekteringsledelse handler om samhandling mellom de ulike aktørene i et prosjekt, og det å tilrettelegge slik at alle aktørene kan gjennomføre sine arbeider på en så rasjonell måte som mulig. Godt samarbeidsklima er derfor av uvurderlig betydning. Våre prosjekteringsledere har den erfaring som er nødvendig for å drive prosjekteringen fremover på en slik måte at kvalitet og kostnad på sluttproduktet tilfredsstiller byggeiers forventninger. Vi har lang erfaring med gjennomføring av prosjekter med internasjonal deltakelse, hvor spesielt kommunikasjon og kultur kan være en utfordring.

BP3 Prosjekt As kan tilby prosjekteringsledelse på alle relevante nivåer.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Administrasjon, fremdriftsstyring, økonomistyring og organisasjonsstyring av prosjekteringsgruppen (PG)
 • Tett og god dialog med brukere, slik at man allerede tidlig i prosjekteringen kan skape de løsninger som gir brukerne tilfredshet.
 • Koordinering av prosjekteringsgruppens arbeide mot nødvendige myndighetsavklaringer.
 • Lede møter og skrive referat
 • Sikre budsjett og sørge for usikkerhetsanalyse
 • Koordinere prosjektet opp mot alle aktuelle myndigheter.
BYGGELEDELSE

Med byggeledelse mener vi oppfølging og ivaretakelse av byggherrens interesser i gjennomføringsprosessen på byggeplassen. Byggelederen representerer byggherren i forhold til entreprenørene gjennom kontroll av kvaliteten på utførelsen av arbeidet, den økonomiske oppfølgingen og fremdriften i prosjektet.

BP3 Prosjekt AS vektlegger en aktiv byggeledelse der erfaring og kunnskap skal tilføres prosjektets løsninger både i prosjekteringen og gjennomføringen. Vi har verktøy og rutiner for byggeledelse som er effektive i alle aktuelle gjennomføringsmodeller for både små og store prosjekter.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Utarbeidelse av økonomiske prognoser og oversikter, herunder også regelmessig rapportering av prosjektets økonomi
 • Avviks- og endringsbehandling, herunder også ordinær fakturabehandling
 • Vurdere fremdriftskonsekvenser ved endringer.
 • Behandling av entreprenørenes løpende rapportering.
 • Gjennomføring av byggemøter, byggherremøter, fremdriftsmøter, samt tilrettelegge for nødvendige særmøter mellom ulike aktører i prosjektet.
 • Bistå med fremskaffelse av byggherrebeslutninger med riktig detaljeringsnivå og til riktig tid.
 • Koordinering av alle arbeidene etter den entrepriseform som bestemmes.
 • Tilrettelegging for at byggeprosessen skal skape minst mulig forstyrrelser for omgivelsene i nærområdet.
 • Kontroll av aktiviteter opp mot internkontrollforskriften.
 • Deltagelse på vernerunder
 • Bidra til korrekt og sporbar informasjon til aktuelle parter i ulike saker, både skriftlig og muntlig. Det være seg overordnede, kolleger, entreprenører, prosjekterende, premissgivere, brukere eller oppdragsgiver.
 • Gjennomføring og kontroll av sluttoppgjør
BYGGESAK

BP3 Prosjekt AS tilbyr bistand til den administrative behandlingen av enhver byggesak. Vi har lang erfaring som ansvarlig søker, og vil kunne besørge innhenting av alt nødvendig underlag for gjennomføring ab byggesaker fra oppstart til ferdigattest.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Gjennomføring av byggesaken mot aktuell kommune
 • Koordinering av byggesak mot entreprenør
 • Bistand til søknad om arbeidstilsynets samtykke
 • Søknad om tiltak til øvrige myndigheter, som eksempelvis DSB, Fylkesmannen,
HMS / SHA OG YTRE MILJØ

HMS

Begrepet «Helse, Miljø og Sikkerhet» (HMS), er et begrep de fleste arbeidstakere og arbeidsgivere har kjennskap til, og er fortrolige med. HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i alle arbeidssammenhenger.

SHA

Begrepet “sikkerhet, helse og arbeidsmiljø” (SHA), ble introdusert i den første utgaven av forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) som utkom i 1995. Begrepet SHA benyttes bare for bygge- og anleggsarbeider.

 

BP3 Prosjekt har erfaring fra koordinatorroller fra en rekke store og krevende prosjekter, og er godt kjent med byggherreforskriften, og de krav som der pålegges byggherren.

Vi kan bl.a. tilby:

 • HMS-leder/ SHA-leder
 • Sikre at Byggherreforskriften (BHF) blir ivaretatt
 • Utarbeide SHA-planer
 • Risikovurdering
 • Byggherres representant
 • Koordinator prosjektering (KP)
 • Koordinator utførelse (KU)
 • Risikovurdering av byggeplass i utførelsesfasen.
ENERGI / MILJØ RÅDGIVNING

BP3 Prosjekt AS tilbyr bistand innenfor energi og miljø med lønnsom energieffektivisering og omlegging til mer fornybare energikilder.

Dette ut fra kost/nytte og bedre miljøeffekt.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Kartlegging av lønnsomme energitiltak, beregning av sparepotensiale, og kalkulering av kostnader forbundet med tiltak.
 • Driftsstøtte i forbindelse med energieffektiv drift av bygg og anlegg.
 • Energiledelse
 • Effektiv drift av energisentraler
 • Energiplanlegging og energioppfølging (EOS)
 • Vurdering av teknikk og økonomi ved overgang fra fyringsolje til bioolje
 • Varmepumpeutredninger
 • Hjelp til søknad om støtte fra eksempelvis Enova.
TILSTANDSANALYSE AV BYGG OG TEKNISKE ANLEGG

I henhold til energimerkeforskriften plikter byggeier å gjennomføre en energivurdering av tekniske anlegg når det i bygningen er:

 • Kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere enn 20 kW, eller
 • Klimaanlegg med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet bruksareal er over 500 m².

Energivurderingen etter første ledd skal gjennomføres hvert fjerde år, første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk.

For kjeler med nominell effekt høyere enn 100 kW, og som fyres med fossilt brensel skal energivurderingen gjennomføres hvert andre år.

BP3 Prosjekt AS har betydelig erfaring med tilstandsanalyser både av bygg og tekniske anlegg, og tilbyr bistand til kartleggingsarbeidet.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Tilstandsvurdering av luft-, varme og kjøleanlegg etter NS 3424.
 • Tilstansdvurdering av bygg etter NS 3423, herunder måling av fukt i konstruksjoner
 • Utarbeidelse av tiltaksliste som inkluderer forventet energibesparelse og tilhørende kostnad ved gjennomføring av tiltaket.
 • Energimerking av alle typer bygg
UAVHENGIG KONTROLL

BP3 Prosjekt AS tilbyr bistand innen uavhengig kontroll. Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse, og er pålagt byggeier å besørge gjennomført for prosjekter i tiltaksklasse 2 eller høyere.

Vi kan bl.a. tilby:

 • Kontroll av utført kvalitetssikring
  Uavhengig kontroll av utført kvalitetssikring er et krav for all kontroll. Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutine for kvalitetssikring i sitt foretakssystem. Dernest skal det kontrolleres at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler.
 • Kontroll av prosjektering og utførelse
  Kontroll av prosjektering og utførelse gjennomføres på utvalgte deler av prosjekterings- og byggearbeidet.

Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid. I noen tilfeller skal det foretas påvisning av produktdokumentasjon som del av utførelseskontrollen.

PROSJEKTUTVIKLING

Prosjektutvikling er et tett samspill mellom oppdragsgiver, bruker og våre prosjektutviklere. Prosjektutvikling krever kreativitet og tett samarbeid, slik at prosjektutvikler og oppdragsgiver sammen skal kunne komme frem til det best mulige prosjektforslaget ut fra de behov, de ressurser og de rammebetingelser som finnes.

BP3 Prosjekt AS har spisskompetanse innenfor prosjektutvikling, og vil kunne bistå oppdragsgiver hele veien fra idefasen og frem til ferdigstillelse.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Analyser og utredninger i tidligfase av prosjekter
 • Rådgivning og veiledning i eiendomsutvikling
 • Mulighetsstudier
 • Smarte og helthetlige løsninger
 • Lønnsomhetsberegninger