Prosjektledelse

BP3 Prosjekt AS tilbyr våre oppdragsgivere hjelp og støtte i forbindelse med planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt av alle størrelser og kompleksiteter. Vi legger stor vekt på egen kompetanse som prosjekteiers representant, og arbeider på dennes vegne i forhold til de alle aktørene i et prosjekt.

Våre prosjektledere har høy kompetanse og lang erfaring i å ta de gode beslutninger om planlegging og gjennomføring, til det beste for prosjekteier i forhold til prosjektøkonomi, kvalitet på leveranse og leveransetid. Vi har lang erfaring med gjennomføring av prosjekter med internasjonal deltakelse, hvor spesielt kommunikasjon og kultur kan være en utfordring.

BP3 Prosjekt kan tilby prosjektledelse på alle nivåer, uavhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Utarbeidelse av økonomiske prognoser og oversikter, herunder også regelmessig rapportering av prosjektets økonomi
 • Avviks- og endringsbehandling, herunder også ordinær fakturabehandling
 • Vurdere fremdriftskonsekvenser ved endringer.
 • Behandling av entreprenørenes løpende rapportering.
 • Gjennomføring av byggemøter, byggherremøter, fremdriftsmøter, samt tilrettelegge for nødvendige særmøter mellom ulike aktører i prosjektet.
 • Bistå med fremskaffelse av byggherrebeslutninger med riktig detaljeringsnivå og til riktig tid.
 • Koordinering av alle arbeidene etter den entrepriseform som bestemmes.
 • Tilrettelegging for at byggeprosessen skal skape minst mulig forstyrrelser for omgivelsene i nærområdet.
 • Kontroll av aktiviteter opp mot internkontrollforskriften.
 • Deltagelse på vernerunder
 • Bidra til korrekt og sporbar informasjon til aktuelle parter i ulike saker, både skriftlig og muntlig. Det være seg overordnede, kolleger, entreprenører, prosjekterende, premissgivere, brukere eller oppdragsgiver.
 • Gjennomføring og kontroll av sluttoppgjør