Byggledelse/Byggherreombud

Med byggeledelse mener vi oppfølging og ivaretakelse av byggherrens interesser i gjennomføringsprosessen på byggeplassen.

Byggelederen representerer byggherren i forhold til entreprenørene gjennom kontroll av kvaliteten på utførelsen av arbeidet, den økonomiske oppfølgingen og fremdriften i prosjektet.

BP3 Prosjekt AS vektlegger en aktiv byggeledelse der erfaring og kunnskap skal tilføres prosjektets løsninger både i prosjekteringen og gjennomføringen. Vi har verktøy og rutiner for byggeledelse som er effektive i alle aktuelle gjennomføringsmodeller for både små og store prosjekter.

Vi tilbyr bl.a.:

 • Utarbeidelse av økonomiske prognoser og oversikter, herunder også regelmessig rapportering av prosjektets økonomi
 • Avviks- og endringsbehandling, herunder også ordinær fakturabehandling
 • Vurdere fremdriftskonsekvenser ved endringer.
 • Behandling av entreprenørenes løpende rapportering.
 • Gjennomføring av byggemøter, byggherremøter, fremdriftsmøter, samt tilrettelegge for nødvendige særmøter mellom ulike aktører i prosjektet.
 • Bistå med fremskaffelse av byggherrebeslutninger med riktig detaljeringsnivå og til riktig tid.
 • Koordinering av alle arbeidene etter den entrepriseform som bestemmes.
 • Tilrettelegging for at byggeprosessen skal skape minst mulig forstyrrelser for omgivelsene i nærområdet.
 • Kontroll av aktiviteter opp mot internkontrollforskriften.
 • Deltagelse på vernerunder
 • Bidra til korrekt og sporbar informasjon til aktuelle parter i ulike saker, både skriftlig og muntlig. Det være seg overordnede, kolleger, entreprenører, prosjekterende, premissgivere, brukere eller oppdragsgiver.
 • Gjennomføring og kontroll av sluttoppgjør